LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli  na str. 15 sa píše o odlive „kvalitných mladých ľudí za štúdiom do zahraničia“. Navrhujeme uviesť exaktne podložený zdroj tejto informácie. V prípade neuvedenia zdroja navrhujeme tvrdenie vypustiť.

Odôvodnenie:
Podľa nami dostupných údajov neexistuje výskum, ktorý by hodnotil kvalitu mladých ľudí, ktorí odišli za štúdiom do zahraničia.