LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli  na str. 15 sa píše o odlive kvalifikovaných učiteľov a neochote zvyšovania profesijných kompetencií, keďže nie sú dostatočne finančne ohodnotení. Navrhujeme uviesť exaktne podložený zdroj informácie, že na Slovensku čelíme odlivu práve kvalifikovaných učiteľov a že príčinou neochoty zvyšovať profesijné kompetencie je nedostatočné finančné ohodnotenie. V prípade neuvedenia zdrojov navrhujeme tvrdenia vypustiť.

Odôvodnenie:
Nie sú nám známe žiadne relevantné údaje, ktoré by dané tvrdenia potvrdzovali. Súčasne nám nie sú známe žiadne údaje, že by dôsledkom tohto potenciálneho odlivu bola „znižujúca sa kvalita vzdelávania už na predškolskom stupni, následne na základných a stredných školách až po vysokoškolský stupeň“.