LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli  na str. 15 sa ako príklad dobre praxe uvádza budovanie 43 alokovaných pracovísk inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Navrhujeme vypustiť tento príklad dobrej praxe. 

Odôvodnenie:
Na základe priebežnej správy Revízie výdavkov na skupiny ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením (2019) a pripravovanej záverečnej správy Revízie výdavkov na skupiny ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením sú elokované pracoviská umiestnené v obciach, v ktorých žijú príslušníci rómskej menšiny a vo veľkej miere v segregovaných osídleniach. Elokované pracoviská teda iba minimálne prispievajú k inkluzívnemu vzdelávaniu, práve naopak. Okrem toho sa v elokovaných pracoviskách vo veľkej miere vyučujú F-odbory. Uplatnenia absolventov F-odborov na trhu práce je však z hľadiska zamestnanosti oproti absolventom ostatných odborov stredných škôl podpriemerné. Okrem toho príklad nesúvisí s podkapitolou 2.3 Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie.