LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli  na str. 15 sa uvádza, že „Na druhej strane vysokoškolsky vzdelaná populácia vo väčšej miere odchádza z ekonomicky menej rozvinutých regiónov ako je Banskobystrický a Prešovský kraj.“ Navrhujeme uviesť exaktne podložený zdroj uvedenej informácie. V prípade neuvedenia zdroja navrhujeme tvrdenie vypustiť.

Odôvodnenie:
Nie sú nám známe žiadne relevantné údaje, ktoré by dané tvrdenie potvrdzovali.