LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli  na str. 15 navrhujeme vypustiť vety: „Pre rozvoj regiónov sú dôležité aj odbory stredného školstva, a to predovšetkým s orientáciou na odbory požadované na trhu práce.“ a „V jednotlivých krajoch sa taktiež modernizujú vybavenia, informačné a komunikačné technológie a samotné stavebné objekty stredných škôl.“

Odôvodnenie:
Tvrdenia nesúvisia s podkapitolou 2.3 Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie.