LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli  na str. 15 sa uvádza, že „Najzávažnejším problémom je, že vysoké školy v regiónoch svojimi odbormi vzdelávania len málo korešpondujú s profilom regionálneho hospodárstva. To jednak zvyšuje nesúlad medzi dopytom a ponukou na regionálnom trhu práce a tiež vysoké školy v regiónoch svojim výskumným profilom nenapĺňajú dostatočne funkciu zdrojov a šírenia inovácií vo vzťahu k subjektom regionálnej ekonomiky“. Navrhujeme uviesť exaktne podložený zdroj informácie o nesúlade, prípadne miere nesúladu vysokých škôl s regionálnymi potrebami. V prípade neuvedenia zdroja navrhujeme tvrdenie vypustiť.

Odôvodnenie:
Poslanie a funkcia vysokých škôl by nemala byť limitovaná výlučne regionálnymi potrebami.