LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli  na str. 14 navrhujeme vypustiť vetu „Keďže miera vysokoškolsky vzdelanej populácie sa monitoruje iba v rámci sčítania obyvateľstva a domácností, vychádzajú údaje medzi jednotlivými sčítaniami z kvalifikovaných odhadov.“ 

Odôvodnenie:
Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie sa meria každý štvrťrok prostredníctvom Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) na reprezentatívnej vzorke. Údaje VZPS sú akceptované ako hodnoverné údaje a údaje z nich sú publikované aj Eurostatom, nehovoriac o tom, že aj samotná táto správa z týchto údajov čerpá (napr. Tabuľka 11).