LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti 2.2 na strane 14 vlastného materiálu žiadame vypustiť text: „Tiež je nevhodne nastavené financovanie vysokých škôl, keďže je kladený väčší dôraz na počet študentov pred vedecko-výskumnými výsledkami inštitúcie, pričom výskumné činnosti slabo odzrkadľujú reálne potreby regiónu a krajiny.“
 
Odôvodenie:
Vysoké školy sú aj vzdelávacie inštitúcie a je úplne prirodzené, že sú financované aj podľa počtu študentov. V predchádzajúcom texte sa súčasne konštatuje, že máme nedostatočné súkromné výdavky na výskum. Nevhodne zvolené formulácie môžu navodzovať, že vysoké školy majú byť transformované na výskumné inštitúcie a na úkor financovania vzdelávania sa majú navyšovať verejné výdavky na výskum, namiesto navýšenia zdrojov cez neverejné výdavky na výskum.