LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli v kapitole 2 Výsledky regionálnej politiky na úrovni vyšších územných celkov v nadväznosti na ciele Stratégie Európa 2020, podkapitole 2.1 Miera zamestnanosti na strane 13, odporúčame v druhom odseku v druhej vete vypustiť slová „a krátenie normatívu na žiaka zaradenom do duálneho vzdelávania“.  

Odôvodnenie:
Zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. 9. 2018 zrušil ustanovenie § 10 ods. 5, t. j. krátenie mzdového normatívu na jedného žiaka stredným odborným školám zapojeným do systému duálneho vzdelávania.