LP/2019/745 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 005965/2019/OSMRR
Podnet: zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/745
Dátum začiatku MPK: 22.10.2019
Dátum konca MPK: 05.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.10.2019
Ukončenie štádia: 21.10.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.11.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)