LP/2019/720 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa budú ustanovovať podrobnosti o spôsobe plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsob
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 006775/2019/oLVPA-1
Podnet: § 59 ods. 1 písm. b) až d) a h) zákona č. 305/2013 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.12.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/720
Dátum začiatku MPK: 16.10.2019
Dátum konca MPK: 06.11.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 16.10.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.11.2019
Ukončenie štádia: 05.12.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.12.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)