LP/2019/692 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 265/2018 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: všeobecne k návrhu vyhlášky
Dátum vytvorenia: 18.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhovaná vyhláška upravuje územia ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a zároveň aj druhy zakázaných činností v týchto ochranných pásmach.

V nadväznosti na uvedené ÚGKK SR upozorňuje, že pokiaľ Ministerstvo zdravotníctva SR bude požadovať zápis ochranných pásiem do katastra nehnuteľností ÚGKK žiada dopracovať návrhy vyhlášky s nasledovným odôvodnením:

Ustanovenia návrhu vyhlášky je potrebné doplniť tak, aby z nich bolo zrejmé, akým spôsobom a na základe akých podkladov (príloh k návrhu na zápis) sa zapíše ochranné pásmo do katastra nehnuteľností. Zápisy do katastra nehnuteľností vykonáva príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Zápis sa vykoná na základe žiadosti oprávneného subjektu, ktorá musí obsahovať náležitosti podľa § 42 ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov spolu s prílohami, ktoré budú odôvodňovať tento zápis. Zápis ochranného pásma len v súbore popisných informácií katastra nie je dostačujúci, informáciu o existencii ochranného pásma je potrebné vyznačiť aj v katastrálnej mape (v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností), inak by vznikol nesúlad medzi popisnými a grafickými údajmi katastra. Je preto potrebné, aby bol k žiadosti predložený aj zjednodušený operát geometrického plánu. Bez tohto technického podkladu nie je možné vyznačiť ochranné pásmo prírodného minerálneho zdroja v katastri nehnuteľností. Bez uvedených náležitostí nebude možné vykonať zápis v katastri nehnuteľností. 

Zápis do katastra nehnuteľností sa vykonáva na základe žiadosti oprávneného subjektu a ďalších potrebných príloh. V tejto súvislosti poukazujeme na zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a na vykonávacie predpisy k nemu (vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon). Právny predpis by mal riešiť aj to, kto bude oprávneným subjektom na podanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľností, buď samotné Ministerstvo zdravotníctva SR alebo iný subjekt, napr. na základe poverenia ministerstva. 

Nakoľko predkladacia správa k návrhu vyhlášky v druhom odseku uvádza, že potreba aktualizácie v súčasnosti platnej vyhlášky je potrebná z hľadiska jednoznačnosti v súvislosti so zakreslením ochranného pásma a následnej s jeho popisom pre potreby zaevidovania do katastra nehnuteľností, žiadame doplniť návrh vyhlášky o ustanovenia, ktoré budú obsahovať vyššie pomenované podklady potrebné na zápis do katastra nehnuteľností.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.