LP/2019/692 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 265/2018 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: materiálu
Dátum vytvorenia: 14.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V novelizačnom bode 1- na mape vyznačiť lomový bod  10 v súlade s popisom v Prílohe č. 3 (novelizačný bod 2.). 
V novelizačnom bode 2 
- za slovami „Z lomového bodu 1“ vypustiť slová „do lomového bodu“, z dôvodu duplicity. 
- slová „do lomového bodu 13, z ktorého pokračuje smerom na juh po východnej hranici pozemku parc. č. 1001 v dĺžke 94,8 m do lomového bodu 4“ nahradiť slovami „do lomového bodu 13, z ktorého pokračuje smerom na juh po východnej hranici pozemku parc. č. 1001 v dĺžke 94,8 m do lomového bodu 14“.