LP/2019/692 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 265/2018 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 2
Dátum vytvorenia: 11.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V prílohe č. 3 v texte, ktorým sa navrhuje zmeniť pôvodné znenie, odporúčame tieto úpravy:
1. V prvom odseku odporúčame slovo „prírodným“ nahradiť slovom „prírodných“.
2. V treťom odseku v tretej vete odporúčame za slovami „Z lomového bodu 1“ vypustiť slová “do lomového bodu“.
3. Vo štvrtom odseku odporúčame slová „v dĺžke 94,8 m do lomového bodu 4“ nahradiť slovami „v dĺžke 94,8 m do lomového bodu 14“.