LP/2019/692 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 265/2018 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 2
Dátum vytvorenia: 10.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v čl. I bode 2 vypustiť vetu „Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade – Základná mapa Slovenskej republiky v mierke 1:10 000.“.
Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka; veta, ktorú predkladateľ navrhuje nahradiť, sa v platnom znení predmetnej vyhlášky nenachádza.