LP/2019/67 Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Pridať
ZÁKON
o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: