LP/2019/66 Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2706/2019/oLVPA
Podnet: Transpozícia smernice
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Čl. 13 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 08.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/66
Dátum začiatku MPK: 25.01.2019
Dátum konca MPK: 04.02.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.01.2019
Ukončenie štádia: 25.01.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.01.2019
Ukončenie štádia: 04.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.02.2019
Ukončenie štádia: 08.02.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)