LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
7. K časti II - Implementácia antidiskriminačného zákona (bod 58) - O:

Navrhujeme za slová „sprísnil uložený“ vložiť slovo „peňažný“, vypustiť slová „na pokutu“ a nahradiť slová „vo výške“ slovami „v sume“.

Navrhujeme slová „Ústavy Slovenskej republiky“ nahradiť slovom „ústavy“ (v bode 28 zavedená legislatívna skratka).

Navrhujeme za slová „na nepodmienečný trest odňatia slobody“ vložiť slovo „vo výmere“.