LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KBS (Konferencia biskupov Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V Kapitole II.  Informácie o plnení odporúčaní Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie k jedenástej a dvanástej periodickej správy SR, v podkapitole „Potláčanie nenávistných prejavov“ navrhujeme na strane 20 doplniť nový bod 99 s nasledovným znením: 
„Pastoračné aktivity registrovaných cirkví a náboženských spoločností v marginalizovaných rómskych komunitách prispievajú k predchádzaniu a potláčaniu rasistických nenávistných prejavov vo vzťahu k Rómom, k zlepšeniu vzťahov medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom, k búraniu predsudkov, ako aj ku kvalitatívne vyššej životnej úrovni obyvateľstva v marginalizovaných rómskych komunitách“. Výsledky pastorácie Rómov sú uvedené v publikácii, ktorá je výstupom z projektu Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou (SIRONA 2010) Etnologického ústavu Slovenskej akadémie vied: „Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“. (Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič, Boh medzi bariérami/Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou (SIRONA 2010), ÚEt SAV, 2010, ISBN: 978-80-89027-34-7, http://www.uet.sav.sk/files/socialna_inkluzia_romov_nabozenskou_cestou.pdf). 
Odôvodnenie: z výsledkov Výskumu sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou (SIRONA 2010) Etnologického ústavu Slovenskej akadémie vied: „Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“. (Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič, Boh medzi bariérami/Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou (SIRONA 2010), ÚEt SAV, 2010, ISBN: 978-80-89027-34-7, http://www.uet.sav.sk/files/socialna_inkluzia_romov_nabozenskou_cestou.pdf), ktorý sa realizoval zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, vyplýva, že: „pri náboženskej zmene dochádza aj k sociálnej zmene, teda k širokospektrálnej zmene sociálnych návykov a správania sa jednotlivcov.  Táto zmena má vysoký potenciál sociálnej inklúzie, nakoľko u rómskych konvertitov dochádza k nárastu pozitívnych sociálnych zručností a kompetencií za súčasného poklesu takých módov sociálneho správania, ktoré majoritná spoločnosť vníma ako negatívne“ (str. 116). Uvedená skutočnosť teda preukázateľne prispieva k zlepšeniu vzťahov medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom, k ich lepšiemu spolunažívaniu a tým aj k eliminácii rasistických nenávistných prejavov. Zároveň napomáha k naplneniu všeobecného odporúčania č. 35 (2013) o boji s rasistickými nenávistnými prejavmi.