LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti Utečenci a žiadatelia o azyl, str. 40, v  bode 187 žiadame vypustiť text v znení „Integračná politika SR sa venuje integrácii všetkých cudzincov do spoločnosti, a preto je jej gestorom MPSVR SR“ a nahradiť textom v znení „Integračná politika SR sa venuje integrácii cudzincov do spoločnosti a gestorom dokumentu Integračnej politiky v SR je MPSVR SR. Integračná politika SR je však prierezová politika, a preto spadá do vecnej kompetencie viacerých rezortov, ktoré majú realizovať vlastné opatrenia vedúce k efektívnej integrácii cudzincov v SR. Výsledky plnenia opatrení integračnej politiky sa nachádzajú v tzv. Súhrnnej správe o plnení cieľov a opatrení vyplývajúcich z Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2017 („ďalej Súhrnná správa“). MPSVR SR prostredníctvom uznesenia vlády č. 473 (z 10. októbra 2018 k dokumentu Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR) prevzalo iniciatívu a zaviazalo sa k aktualizácii Integračnej politiky SR (v termíne do roku 2020). Dôvod je ten, že a) súčasne platná Integračná politika SR (uznesenie vlády SR č. 45/2014) bola koncipovaná v diametrálne odlišnom spoločensko-ekonomickom kontexte; b) postupné vyhodnocovanie Súhrnných správ za príslušné roky odhalilo, že prevažná väčšina opatrení Integračnej politiky SR už bola splnená. V tejto súvislosti tiež MPSVR SR zásadne zrevidovalo svoj hlavný webový portál. K dispozícii sú nové informácie ohľadom vstupu a pohybu, zamestnávania, bývania a vzdelávania cudzincov, ako aj informácie 1) pre obete obchodovania s ľuďmi alebo nelegálneho zamestnávania (s číslom na bezplatnú linku); 2) pre ženy, ktoré zažívajú násilie (s číslom na bezplatnú linku).“