LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.10.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti Osobitné opatrenia, str. 23, žiadame doplniť nový bod 112, ktorý znie:
„Štát prostredníctvom MPSVR SR vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov pri poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe ich vykonávania, najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd. Okrem vyššie uvedených činností prijalo MPSVR SR aj všetky potrebné opatrenia na účinnú implementáciu zákona o boji proti diskriminácii.
Pre účely sociálnej inklúzie aj marginalizovaných rómskych komunít v rámci prioritnej osi č. 4 OP ĽZ pre programové obdobie 2014 – 2020 boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 368 671 978 eur.
Na zabezpečenie účinnej implementácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 MPSVR SR realizuje dva národné projekty Terénna sociálna práca v obciach I. a Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktoré sa začali realizovať v roku 2016.
Prostredníctvom NP Terénna sociálna práca v obciach I. (2016 – 2019) s celkovou alokáciou 29 340 353 eur sa zamestnalo 261 terénnych sociálnych pracovníkov a 247 terénnych pracovníkov. 
V národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s celkovou alokáciou 20 915 000 eur, bolo vytvorených celkovo 387 pracovných miest. Komunitné centrá, Nízkoprahové denné centrá a Nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu, ktoré sa zapojili do NP Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovní realizovali činnosti a aktivity týkajúce sa témy – „Zásada rovnakého zaobchádzania a možnosti ochrany klientov pred rôznymi formami diskriminácie“. Tieto aktivity majú preventívno-osvetový charakter (besedy a diskusie na tému rasovo podmienené násilie, rasizmus, nacizmus, holokaust a spoločensky neakceptovateľné ideológie) a charakter prevencie, riešenia konfliktov v rodine a v komunite, ktorý je zameraný na domáce násilie, rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí, šikanu, prevenciu páchania podvodov a násilia na senioroch a zdravotne postihnutých ľuďoch.