LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 02.10.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K ods. 5 vlastného materiálu:
Žiadame v druhej vete slová „štúdia uskutočniteľnosti osobitného prístupu pri sčítaní obyvateľov - členov urbanistických osídlení marginalizovaných rómskych komunít“ nahradiť slovami „štúdia o zohľadnení špecifík vyplývajúcich z charakteru obce pri príprave SODB 2021 so zameraním na marginalizované rómske komunity“. 
Odôvodnenie:
Navrhované slová zohľadňujú znenie strategického cieľa 4 Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020.