LP/2019/659 Trinásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.09.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
bod 131. 
vypustiť text:  „Projekt rovnako obsahoval aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou, aktivity skvalitňovania diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie majority a detí/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „ŠVVP“) s ohľadom na deti/žiakov pochádzajúcich z MRK, aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania diskriminácie, odstraňovania segregácie, sociálneho vylúčenia na školách a v triedach (napr. prostredníctvom vytvárania a realizácie lokálnych akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie).“
a nahradiť ho týmto textom:
„Prioritou projektu bolo zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy. Špecifickým cieľom bolo zvýšenie inkluzívnosti a rovnoprávneho prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov.“
Odôvodnenie: Aktualizácia textu. Pôvodný text sa týkal iného projektu.