LP/2019/655 Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: