LP/2019/529 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SLS (Slovenská lekárska spoločnosť)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zvýšenie minimálnej siete v odbore klinická logopédia.
Zdôvodnenie:Podľa štatistických údajov má Slovensko v porovnaní s ostatnými vyspelými Európskymi krajinami priepastne zlú situáciu v počte logopédov, ktorý pripadá na obyvateľstvo. Čísla hovoria, že na Slovensku máme dnes 1 logopéda na cca 34 000 obyvateľov, čo je najmenej z celej Európy. Slovensko má z celej Európy najnižší počet týchto špecialistov. V súčasnosti sa pohybuje toto číslo približne okolo 150 logopédov na
 5200 000 obyvateľov, za predpokladu, že počítame aj s klinickými logopédmi, pracujúcimi v nemocničných zariadeniach.Za najdôležitejší ukazovateľ potreby zvýšenia minimálnej siete považujeme stanovenie presnej kapacitnej priepustnosti pri rešpektovaní medicínskych postupov lege artis, ktorá je v klinickej logopédii viazaná na frekvenciu 1,3 pac/hod.Ďalším ukazovateľom je odhadovaný počet návštev, vychádzajúcich z reálnych údajov z databázy UŽIS, pričom odhadovaný počet návštev na základe početnosti cieľových skupín ( sklon k prevalencii, natalita, mortalita, morbidita) nie je známy ,ale posledné výskumy v niektorých EÚ ale už aj na Slovensku dokazujú ročný nárast pacientov v ambulanciách klinickej logopédie a v ústavných zariadeniach s poruchami kom. schopnosti a s poruchami prehĺtania( náplň činnosti klinického logopéda), pri rozmanitosti cieľových skupín všetkých vekových kategórií a diagnóz ,počínajúc rannými vývojovými obdobiami seniormi končiac. Klinická logopédia v súčasnosti participuje na dg. a th. 144 diagnóz používanej 10. revízii MKCH . 
Minimalizácia siete - na 20 tisíc obyvateľov jeden klinický logopéd a optimalizáciasiete – na 15tisíc obyvateľov -tieto čísla vznikli na základe kritických pripomienok a koncenzu zástupcov PHARE, ktorí pred niekoľkými rokmi realizovali svoj pracovný pobyt na Ministerstve zdravotníctva SR a mapovali aj danú problematiku s kompetentnými pracovníkmi MZ SR a hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú logopédiu.
(SLZ)