LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: eBIZ Corp (eBIZ Corp s.r.o.)
Pripomienka k: bodu 39
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Navrhujeme znenie:

39. V § 164 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa“.   

Odôvodnenie:
Identifikácia a autentifikácia nemôže nahrádzať podpis osoby, resp. osôb. Najmä v prípadoch, ak konať za žiadateľa, uchádzača a pod. môže len niekoľko osôb súčasne. Túto požiadavku žiadame primerane aplikovať aj na ostatné prípady , kde návrh zákona predpokladá nahradiť podpisy osôb len autentifikáciou a identifikáciou.