LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: eBIZ Corp (eBIZ Corp s.r.o.)
Pripomienka k: bodu 68
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Z dôvodu, že navrhujeme úplne vynechať § 20 odsek 19, tak súčasne navrhujeme vynechať §183 odsek 3 písm. h) nakoľko v tomto prípade nemá opodstatnenie.

Súčasne navrhujeme znenie § 183 odsek 3 písm. i) a j):

  i) prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 5 000 eur, ak elektronický prostriedok bude prevádzkovať aj po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí podľa § 158b) ods. 6,
  j) prevádzkovateľovi elektronického prostriedku pokutu do 500 eur, ak poruší povinnosť podľa § 158b ods. 4,