LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OSO (Okrúhly stôl obstarávania)
Pripomienka k: čl. I bod 55, 56, 57, 59, 60, 62, 68
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť novelizačné ustanovenia týkajúce sa zjavne nedôvodných námietok a zjavne nedôvodných odvolaní z celého navrhovaného materiálu. 
Odôvodnenie: 
Navrhovaná novelizačné ustanovenia pojednávajúce o zjavne nedôvodných námietkach a zjavne nedôvodných odvolaniach  spôsobí v praxi len právnu neistotu tak hospodárskym subjektom, ako aj verejným obstarávateľom a je v priamom rozpore s § 170 ods. 1 ZVO. Navrhované posudzovanie nedôvodných námietok a odvolaní môže byť založené na subjektívnom vyhodnotení s cieľom odradiť dotknutý subjekt domôcť sa jeho práv, ktoré mohli byť dotknuté konaním druhej strany. Máme za to, že takáto právna úprava nie je ani v súlade so Smernicou Rady 89/665/EHS – „revízna smernica“, nakoľko vytvára možnosť svojvoľného zastavenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného.