LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: eBIZ Corp (eBIZ Corp s.r.o.)
Pripomienka k: bodu 38
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Navrhujeme všade, kde sa vyskytuje slovo Úrad, nahradiť slovami Ministerstvo spravodlivosti a v tomto zmysle aj upraviť zápis, kontrolu a sankcie týkajúce sa elektronických prostriedkov pod Ministerstvo spravodlivosti.

Dôvodom je možný konflikt záujmov Úradu, nakoľko je Úrad aj prevádzkovateľ elektronického prostriedku (systém EVO) a schválením zákona nastane situácia:
- Prevádzkovateľ  elektronického prostriedku EVO - UVO
- Vydáva vyhlášku podľa § 186 ods. 6 – UVO
- Vytvára dotazník podľa §158b odst. ) písm. h) - UVO
- Žiadosť o zaradenie elektronického prostriedku EVO do zoznamu systémov spolu s dotazníkom – UVO
- Rozhodnutie o zaradení elektronického prostriedku EVO do zoznamu systémov - UVO
- Rozhodnutie o porušení §20 a vyhlášky podľa § 186 ods. 6 systému EVO – UVO
- Rozhodnutie o vyčiarknutí systému EVO a pokuta – UVO
- Rozhodnutie o pokute podľa 182 odsek 3 písmená h), i) a j) – UVO 

Môže nastať situácia, že Úrad bude musieť dať pokutu sám sebe. Takáto právna úprava určite správna.