LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: § 172 ods. 5, § 174 ods. 1 písm. q), § 174 ods. 2, § 177 ods. 7, ods. 10 písm. e) a § 177 ods. 17 a 18, § 182 ods. 3 písm. l) a n)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť či podstatne prepracovať. 

Odôvodnenie. 

Podľa nášho názoru citované ustanovenia upravujúce zjavne neodôvodnené námietky, či zjavne neodôvodnené odvolanie nielenže sú v zákone vymenované demonštratívne (čo samo o sebe predstavuje možnosť ich neprípustne extenzívneho výkladu s rizikom porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy SR – denegatio iustitiae, ako aj možnosť uloženia vysokej pokuty (§ 182 ods. 3 písm. l) a n) aj za protiprávne konanie, ktorého znaky nie sú v zákone výslovne popísané, čo je neprípustné), ale aj pomerne vágne s čím bude pre oprávnené subjekty spojené vysoké riziko podávania námietok resp. odvolaní, ako aj hrozba zneužitia zákona zo strany UVO. Zo znenia zákona nie je ani zrejmé či zjavne neodôvodnené odvolanie môže byť podané iba voči rozhodnutiu o zastavení konania, alebo aj voči rozhodnutiu UVO vo veci samej (teda voči takému rozhodnutiu, v ktorom ÚVO ako prvostupňový orgán neidentifikoval podané námietky ako zjavne neodôvodnené, resp. neprípustné). Až absurdne /navyše s následkom prepadnutia zaplatenej kaucie, hrozby  vysokej pokuty a možnej žaloby o náhrad škody/ pôsobí možnosť posúdenia námietky ako zjavne neodôvodnenej podľa § 174 ods. 2 písm. e) a f) /podobne tak aj úprava odvolania § 177 ods. 17 písm. e) a f)/, nakoľko uvedené by sa malo týkať inak formálne aktívne legitimovaných subjektov na podanie námietok podľa § 170 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. Je nepredstaviteľné, aby formálne aktívne legitimovaný subjekt pred podaním námietky ešte musel vyhodnocovať či prípadné porušenie zákona spojené s namietanou skutočnosťou má naňho vplyv, resp. či uskutočňuje „relevantnú“ činnosť k predmetu zákazky.  Navyše zákon paradoxne nazýva predmetný inštitút ako zjavne nedôvodné námietky, resp. zjavné nedôvodné odvolanie, pričom ani jedna zo skutkových podstát takto označených procesných úkonov nie je spojená s ich vecnou nedôvodnosťou. Citované ustanovenia novely ZVO naopak predpokladajú, že zjavne nedôvodnou námietkou, či odvolaním bude každá námietka, či odvolanie, ktoré bude zodpovedať zákonným znakom  podľa § 174 ods. 2, resp. § 177 ods. 17 a to aj v prípade ak inak budú vecne dôvodné. S ohľadom na vyššie uvedené odporúčame posúdiť takéto ako aj podobné ustanovenia s čl. 46 ods. 1 Ústavy /právo na súdnu a inú právnu ochranu/ a čl. 12 ods. 4 Ústavy, podľa ktorého: „Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.“  V súvislosti s citovaným čl. 12 ods. 4 Ústavy SR podotýkame, že  podanie námietok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. je /ako už aj naznačujeme/ súčasťou základného práva na inú právnu ochranu v súlade s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR.