LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: Bod 41, § 166 ods. 3
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhované ustanovenie § 166 ods. 3 znie: 

„(3) Pri výkone prešetrovania podľa odseku 1 alebo dohľadu nad verejným obstarávaním môže úrad uložiť povinnosť predložiť v stanovenej lehote znalecký posudok alebo odborné stanovisko osobe, ktorá disponuje odbornými znalosťami alebo ktorá sa špecializuje na činnosť, ktorá má byť obsahom znaleckého posudku alebo odborného stanoviska. Ak to okolnosti prípadu vyžadujú, osobe, ktorá spracováva znalecký posudok alebo odborné stanovisko, sa umožní, aby sa v potrebnom rozsahu oboznámila s obsahom spisu. Osoba, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko, má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. O skutočnostiach, o ktorých sa táto osoba dozvedela v priebehu výkonu prešetrovania alebo dohľadu nad verejným obstarávaním, je povinná zachovávať mlčanlivosť.“

Z uvedeného ustanovenia nie je zrejmé, aká bude maximálna lehota na vypracovanie znaleckého posudku. Zároveň odporúčame, pre lepšiu zrozumiteľnosť uviesť, kto bude znášať trovy vypracovania znaleckého posudku.

Pre potreby vypracovania znaleckého posudku alebo odborného stanoviska budú musieť byť znalci zapísaní v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky?