LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: Bod 41, § 166 ods. 2
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby znenie § 166 ods. 2 bolo nasledovné: 
„(2) Orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo právnické osoby sú povinné na žiadosť oznámiť úradu skutočnosti alebo informácie, predložiť veci, dokumenty alebo doklady, ktoré majú význam pre výkon prešetrovania podľa odseku 1, pre výkon dohľadu nad verejným obstarávaním alebo pre iné konanie podľa tohto zákona, a to v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní, od doručenia žiadosti.“

Odôvodnenie:
Nakoľko z uvedeného ustanovenia nie je jasný a zrozumiteľný začiatok lehoty od kedy sú orgány verejnej moci, fyzické alebo právnické osoby povinné splniť svoju informačnú povinnosť resp. poskytnúť súčinnosť úradu, navrhujeme aby vyššie uvedené ustanovenie bolo doplnené, že orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo právnické osoby sú povinné splniť si svoju oznamovaciu povinnosť v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní, od doručenia žiadosti.