LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: § 40 ods. 6 písmeno g)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zároveň upraviť znenie § 40 ods. 6 písmeno g) nasledovne: 

„g) na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž. Za dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž sa na účely tohto zákona považuje akákoľvek takáto dohoda bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi uchádzačom alebo záujemcom a iným hospodárskym subjektom“.

Odôvodnenie:

Navrhujeme spresnenie citovaného ustanovenia tak, aby bolo výslovne zrejmé, že dohoda obmedzujúca, či narúšajúca súťaž  sa v oblasti verejného obstarávania vzťahuje aj na majetkovo, či personálne prepojené subjekty. Pôvodne navrhované znenie totiž nevylučuje opačný výklad, keďže označenie dohody narúšajúcej, či obmedzujúcej súťaž sa môže vykladať podľa zákona č.  136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Protimonopolný úrad pritom zastáva názor, podľa ktorého dohody obmedzujúce súťaž sa vzťahujú výlučne na podnikateľov, ktorí sú nezávislí a svoju podnikateľskú činnosť vykonávajú na základe vlastných autonómnych rozhodnutí .        

Bez ohľadu na vyššie uvedené poukazujeme na skutočnosť, že z dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu vyplýva, že by sa vecne malo vzťahovať aj na iné dohody ako na dohody obmedzujúce súťaž podľa už spomínaného zákona č. 136/2001 Z. z. Následne sa však v dôvodovej správe neuvádza o aké dohody ide čo podľa nášho názoru neprispieva k právnej istote adresátov zákona č. 343/2015 Z. z.