LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: § 24
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Za odsek 1 navrhujeme vložiť nový odsek 2, ktorý znie:
 
„(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení spracúvať osobné údaje všetkých osôb zúčastnených v procese verejného obstarávania v nevyhnutnom rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia bez potreby oboznámenia a udelenia súhlasu podľa osobitného zákona.“

Doterajší odsek 2 sa označí ako odsek 3. Doterajší odsek 3 sa označí ako odsek 4. Doterajší odsek 4 sa označí ako odsek 5. Poznámka pod čiarou: zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odôvodnenie: doplnenie existujúcej právnej úpravy s cieľom získať odpovede na otázky, ktorých úprava v zákone absentuje.