LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: Bod 11, § 20 ods. 19
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V § 20 ods. 19 znie: 

„(19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je povinný sprístupniť na žiadosť orgánu podľa § 24 ods. 5,  spôsobom, v lehote a v rozsahu uvedeným v žiadosti, informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú.“

Navrhujeme zaviesť informačnú povinnosť pre prevádzkovateľa elektronického prostriedku, aby zabezpečil informovanosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v prípade, že došlo k žiadosti orgánu podľa § 24 ods. 5.

Odôvodnenie:
Máme za to, že prevádzkovateľ elektronického prostriedku by mal informovať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o tom, že príslušný orgán si vyžiadal dokumentáciu k verejnému obstarávaniu, ak to osobitný predpis nevylučuje.