LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: § 10 ods. 4
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť znenie § 10 ods. 4 nasledovne: 

„Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť účasť vo verejnom obstarávaní hospodárskemu subjektu, najmä vylúčiť jeho ponuku, ak má tento hospodársky subjekt sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Za tretie štáty sa na účely tohto zákona považujú štáty, ktoré nie sú vymenované v prílohe č. ....   

Odôvodnenie: 

Je na zváženie spracovanie prílohy k zákonu č. 343/2015 Z. z., v ktorom by boli výslovne vymenované krajiny, na ktoré sa navrhované ustanovenie vzťahovať nebude s tým, že na štáty v nej neuvedené by sa citované ustanovenie aplikovať mohlo.  Nepovažujeme za úplne vhodné, aby  zisťovanie aplikovateľnosti § 10 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. bolo iba na zodpovednosti verejných obstarávateľov, či obstarávateľov.