LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOMARCH (Slovenská komora architektov)
Pripomienka k: Navrhovaný nový novelizačný bod (doplnený za novelizačný bod Čl. I. bod 36):
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
§ 125 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak účastník, ktorého návrh určila porota ako víťazný, neposkytne potrebnú súčinnosť a nemožno s ním uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú primerane podľa § 56.“

Odôvodnenie:

V súčasnej úprave zákona môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ nadlimitných zákaziek, viazaných na návrh, postupovať po skončení súťaže návrhov priamym rokovacím konaním [§81 písm. h) a § 98, ods. 1 písm. i) zákona] len s účastníkom „ ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí vyzvať všetkých“. § 124 ods. 4 zákona definuje víťazný návrh ako ten, ktorý sa v zostavenom poradí umiestnil na prvom mieste a viacero víťazných návrhov existuje v prípade, „ak sa na prvom mieste umiestnia dva návrhy alebo viaceré návrhy“.
Takéto nastavenie odstránilo neodôvodnené obchádzanie poradia návrhov v priamom rokovacom konaní, kedy sa spravidla na všetky tri najvyššie umiestnené návrhy pozeralo ako na rovnocenné a jediným alebo dominantným kritériom pre uzavretie zmluvy bola cena či „na mieru“ nastavené zmluvné podmienky. Na druhej strane však neprimerane posilnilo postavenie víťazného účastníka v rokovacom konaní, keďže neuzatvorením zmluvy s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom došlo k zmareniu cieľa a účelu súťaže návrhov, po ktorej malo nasledovať zadanie zákazky ako ďalšieho dopracovania  návrhu potrebného pre naplnenie zámeru verejného obstarávateľa či obstarávateľa najmä v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva a spracovania dát.
Postup v prípade, keď nemôže byť uzavretá zmluva z dôvodov na strane úspešného uchádzača je upravená v druhej časti zákona (Postupy zadávania nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií), prvej hlave (Spoločné procesné ustanovenia) §56 Uzavretie zmluvy v odsekoch 8 až 11. Aplikácia obdobného procesného postupu - ktorá analogicky umožňuje považovať za víťazný návrh aj návrh na druhom, resp. treťom mieste v prípade objektívnej prekážky pre uzavretie zmluvy s účastníkom, ktorého návrh sa umiestnil na prvom resp. druhom mieste v súťaži návrhov - výrazne zmenšuje riziko zmarenia účelu súťaže návrhov po ktorej nasleduje zadanie zákazky, bez toho aby zadávanie zákazky anulovalo výsledné poradie návrhov. Transparentnosť procesu, ktorého použitie avizuje vyhlasovateľ súťaže návrhov v oznámení o vyhlásení súťaže a v súťažných podmienkach, má aj preventívny dopad na prípadné zneužitie postavenia víťazného účastníka súťaže návrhov v priamom rokovacom konaní.