LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOMARCH (Slovenská komora architektov)
Pripomienka k: Navrhovaný nový novelizačný bod (doplnený za novelizačný bod Čl. I. bod 36):
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 123 ods. 2 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) a m), ktoré znejú:

„l) podmienky účasti a doklady podľa § 121 ods. 5,
m) zmluvné podmienky, od ktorých sa pri zadaní zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 98 ods. 1 písm. i) nemožno odchýliť,“.

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno n).

Odôvodnenie:

V súlade so znením pripomienky č. 1 je potrebné primerane upraviť aj povinný rozsah (obsah) súťažných podmienok, ktoré ustanovuje § 123 ods. 2 zákona. Za účinné opatrenie proti zmareniu alebo neúspešnému ukončeniu priameho rokovacieho konania, ktorým môže byť neschopnosť víťaza splniť podmienky účasti alebo dodanie zákazky v cenových, časových, technických a iných limitoch, ktoré objektívne stanovil verejný obstarávateľ a lebo obstarávateľ, považujeme transparentné zverejnenie podmienok účasti a dokladov podľa § 121 ods. 5 zákona a zároveň zmluvných podmienok, od ktorých sa pri zadaní zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 98 ods. 1 písm. i) nemožno odchýliť. Ide teda o podmienky účasti a zásadné zmluvné podmienky, ktoré vyhlasovateľ súťaže návrhov uplatní a bude vyžadovať v zadaní priameho rokovacieho konania. V praxi posledných rokov v oblasti architektonických súťaží návrhov tak vyhlasovatelia už postupujú, obvykle spolu s vyžadovaním čestného vyhlásenia od účastníka súťaže návrhov, že v prípade, ak jeho návrh bude porotou vybraný ako víťazný alebo jeden z víťazných, spĺňa podmienky pre účasť v zadaní zákazky a jeho ponuka splní zverejnené limity (zmluvné podmienky).
Z praxe tiež vyplýva požiadavka, aby podmienky účasti v tzv. projektovej súťaži návrhov a predpokladané podmienky účasti v priamom rokovacom konaní boli okrem taxatívneho zverejnenia v oznámení o vyhlásení súťaže aj podrobnejšie opísané v súťažných podmienkach.