LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOMARCH (Slovenská komora architektov)
Pripomienka k: Navrhovaný nový novelizačný bod (doplnený za novelizačný bod Čl. I. bod 36):
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 123 ods. 2 písm. i) sa za slovo „účastníkom“ vkladajú slová „za návrhy“ a slovo „nebola“ sa nahrádza slovami „nemôže byť“.

Odôvodnenie:

Pripomienkou sa z hľadiska logickej časovej následnosti jednotlivých fáz súťaže návrhov navrhuje dať do jazykového súladu ust. § 123 ods. 2 písm. i) zákona. V zmysle § 123 ods. 2 písm. h) zákona sa v súťažných podmienkach uvedie „celková hodnota odmien účastníkom, ktorým nebola udelená cena“, pričom je evidentné, že vo fáze zverejnenia súťažných podmienok ešte nebola žiadna cena za návrhy udelená a táto bude udelená až v budúcnosti. 

Pripomienkou sa zároveň spresňuje, že odmena účastníkov je za spracované návrhy v súťaži návrhov.