LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOMARCH (Slovenská komora architektov)
Pripomienka k: Navrhovaný nový novelizačný bod (doplnený za novelizačný bod Čl. I. bod 36):
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 123 ods. 2 písm. h) sa slovo „umiestnili“ nahrádza slovom „umiestnia“.

Odôvodnenie:

Pripomienkou sa z hľadiska logickej časovej následnosti jednotlivých fáz súťaže návrhov navrhuje dať do jazykového súladu ust. § 123 ods. 2 písm. h) zákona. V zmysle § 123 ods. 2 písm. h) zákona sa v súťažných podmienkach uvedie „počet a hodnota cien udeľovaných účastníkom, ktorých návrhy sa umiestnili na určených miestach v poradí porotou hodnotených návrhov“, pričom je evidentné, že vo fáze zverejnenia súťažných podmienok sa ešte žiadne návrhy neumiestnili na určených miestach, ale tieto sa v budúcnosti ešte len umiestnia na určených miestach.