LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOMARCH (Slovenská komora architektov)
Pripomienka k: čl. I bod 36
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
§ 121 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak ide o súťaž návrhov, na ktorú nadväzuje zadanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 98 ods. 1 písm. i), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť podmienky účasti podľa § 32, a ak ide o súťaž návrhov podľa § 122 ods. 3 aj podmienky účasti podľa § 33 a 34, a doklady, ktorými možno preukázať ich splnenie; ak ich určí, uvedie ich v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v súťažných podmienkach, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2. Na účely účasti v súťaži návrhov účastník predbežne nahrádza doklady podľa prvej vety čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a obstarávateľom.“

Odôvodnenie:

Súťaž návrhov, ktorej cieľom je okrem získania návrhu aj výber spracovateľa potrebnej projektovej dokumentácie a súvisiacich služieb architekta v osobe víťazného účastníka s autorským vzťahom k návrhu, nie je postupom zadávania zákazky, ktorým je až priame rokovacie konanie ako samostatný postup vo verejnom obstarávaní. Preto nie je potrebné ani žiaduce vyžadovať splnenie osobných podmienok účasti od účastníkov takejto súťaže návrhov, pretože doklady bude predkladať v samostatnom verejnom obstarávaní víťaz (víťazi) súťaže návrhov. Tento administratívny úkon, vrátane prípadného vyrovnania nevedomých pohľadávok voči daňovému úradu či poisťovniam, je možné vykonať v obvyklej lehote od výzvy na účasť v priamom rokovacom konaní. 
To neplatí o oprávnení dodať službu tzv. projektovej činnosti v oblasti územného plánovania, architektúry, krajinnej architektúry a stavebného inžinierstva, ktorá je vybranou činnosťou vo výstavbe [§ 45. ods. 1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)] a ktorú môžu vykonávať len oprávnené fyzické osoby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch – autorizovaní architekti, autorizovaní krajinní architekti a autorizovaní stavení inžinieri. Pre získanie oprávnenia je nevyhnutné splniť zákonné požiadavky na vzdelanie a prax a predovšetkým zložiť autorizačnú skúšku. Ide teda o dlhší proces, ktorého výsledok je nezávislý od subjektívnej vôle žiadateľa o autorizáciu. Z toho vyplýva, že v prípade, ak súčasťou budúcej zákazky viažucej sa k návrhu má byť činnosť vyhradená autorizovaným architektom, krajinným architektom a stavebným inžinierom – teda vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, dozor projektanta nad vyhotovením stavby a autorský dozor – je potrebné, aby porota vyberala len z návrhov, ktoré boli vypracované účastníkmi, ktorí majú oprávnenie na vyššie uvedené činnosti. Keďže v prípade autorizácie vedú verejne dostupné aktualizované zoznamy oprávnených osôb Slovenská komora architektov (ďalej len „SKA“) a Slovenská komora stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“), ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia účastníka o disponovaní takýmto oprávnením, považujeme za účinnú kontrolu nahliadnutie do príslušného zoznamu.  Obdobne sa dajú overiť oprávnenia zahraničných účastníkov; v prípade nejasností môže vyhlasovateľ súťaže návrhov konzultovať s niektorým zo slovenských regulátorov vybraných činností (SKA, SKSI), ktorí zo zákona vykonávajú zápis hosťujúcich zahraničných osôb s ekvivalentným oprávnením v mieste ich profesijného usadenia.
Ak si predmet súťaže návrhov a zákazka, nadväzujúca na súťaž návrhov, svojím rozsahom, komplexnosťou riešenia a náročnosťou výkonov v korelácii s požadovanými termínmi zákazky vyžaduje špeciálne ekonomické a finančné postavenie a predovšetkým technickú a odbornú spôsobilosť, je efektívne použiť užšiu súťaž návrhov a vyššie uvedené požiadavky na účastníka primerane stanoviť ako kritériá výberu účastníkov, ktorí predložia súťažný návrh. V tomto prípade má verejný obstarávateľ a obstarávateľ v § 123, ods. 3, 4 a 7 zákona dostatočný nástroj na výber takých účastníkov, ktorí mu budú môcť v prípade víťazstva ich návrhu v súťaži návrhov poskytnúť službu zodpovedajúcu zvýšeným nárokom na jej kvalitu. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že doklady môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžadovať v prípade akéhokoľvek typu súťaže návrhov, t. j. aj v prípade verejnej súťaže návrhov aj v prípade užšej súťaže návrhov.  
Požadovať splnenie podmienok ekonomického postavenia a odbornej spôsobilosti vo verejnej súťaži návrhov, teda vtedy, ak by doklady neslúžili na výber účastníkov predkladajúcich návrh, ale boli by predkladané spolu s návrhom, považujeme za neprimeranú záťaž kladenú na účastníkov, ktorých hlavné úsilie späté so spracovaním návrhu by bolo zmarené, pokiaľ by nesplnili podmienky účasti a teda ich návrhy by neboli hodnotené.