LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: K Čl. I bod 55 až 57
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Doplnené ustanovenie § 174, ktoré do procesu revíznych postupov podľa štvrtej hlavy ZVO zavádza nový inštitút „zjavne nedôvodných námietok“, reaguje na skúsenosti ÚVO z konaní o námietkach a v Dôvodovej správe uvedený názor, že konanie o námietkach je niektorými hospodárskymi subjektmi systematicky zneužívané na blokovanie uzavretia zmluvy, resp. zmlúv vo verejnom obstarávaní. Aby sa zabránilo zneužívaniu námietok na umelé predlžovanie procesu verejného obstarávania, resp. iným formám obštrukcie, šikany VO/O, či „námietkového filibusteringu“, ÚVO sa formou takýchto represívnych nových ustanovení ZVO snaží tieto aktivity eliminovať, resp. preventívne od takýchto aktivít hospodárske subjekty (uchádzačov ú záujemcov) odrádzať. Represívnymi prostriedkami sú:
• náhrada škody vzniknutej VO/O v dôsledku podania zjavne nedôvodných námietok, ktorú si môže VO/O (kontrolovaný) uplatňovať na miestne a vecne príslušnom súde (bod 57),
• náhrada trov konania, ktoré vznikli ÚVO v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku v rámci konania, ktoré bolo ukončené späťvzatím podaných námietok (bod 58),
• zvýšenie podielu prepadnutej kaucie v prípade späťvzatia námietok zo súčasných 35% na 50% (bod 49),
• uloženie sankcie v prípade podania zjavne nedôvodných námietok vo výške 100 tis. € (bod 68).
Tak, ako príliš vysoké výšky kaucií za podanie námietok boli v minulosti vnímané ako odradzujúci prostriedok pri uplatňovaní revíznych postupov zo strany uchádzačov, záujemcov, účastníkov alebo osôb, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom VO/O (čo viedlo k výraznému zníženiu počtu podaní na ÚVO), rovnako aj v prípade tohto inštitútu vniká reálna obava, že hospodárske subjekty napriek svojmu presvedčeniu o porušení ZVO v konkrétnom verejnom obstarávaní do sporov s VO/O formou revíznych postupov nepôjdu.
Sme názoru, že dôvodnosť podaných námietok, rovnako tak aj späťvzatie týchto námietok nemôže byť prioritne vyhodnocované tak, že ide o špekulatívnu formu konania pri uplatňovaní revíznych postupov vo verejnom obstarávaní. Zjavnosť tohto konania nemôže byť posudzovaná len členmi skupiny poverenej konaním o námietkach v zmysle Smernice ÚVO č. 8/2013 „o rozhodovaní a postupoch v konaní o námietkach“. Napr. pri odborne, technicky náročnej argumentácii navrhovateľa, ktorú ÚVO nevie bez pomoci externých odborníkov alebo znalcov v danej oblasti objektívne vyhodnotiť, súbežný prípadný tlak zo strany VO/O, externého prostredia (médií, politického spektra), že v danom prípade sa jedná o „zjavne nedôvodné námietky“ nesmie ovplyvniť konanie ÚVO. Uvedené sa týka aj prípadného späťvzatia námietok, kedy konanie navrhovateľa je možné odôvodniť napr. získaním konkrétnych informácií, ktoré mu v čase podania námietok neboli známe. Takéto konanie navrhovateľa v žiadnom prípade nie je možné vyhodnotiť ako nedôvodné.
Z vyššie uvedených dôvodov žiadame všetky body upravujúce inštitút nedôvodných námietok z návrhu novely ZVO vypustiť.