LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: K Čl. I bodu 19 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 40 ods. 8 navrhujeme na konci vložiť novú vetu: „Ak sa tieto opatrenia považujú za dostatočné, dotknutý hospodársky subjekt sa nevylúči z postupu obstarávania.“

Odôvodnenie:

Je potrebné zosúladiť predmetné ustanovenie s článkom 57 ods. 6 smernice 2014/24/EU o verejnom obstarávaní nakoľko navrhovaná právna úprava by bola prísnejšia ako dané ustanovenie Smernice, čím by teda dochádzalo k neopodstatnenému “goldplatingu”. Je preto podľa nášho názoru potrebné zakotviť v návrhu zákona nami navrhované znenie, čo by prispelo k stavu právnej istoty pre záujemcu alebo uchádzača.