LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 21. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 44
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje do predkladanej novely doplniť, že skutočnosť podľa § 170 ods. 1 písm. d) sa preukazuje predložením plnej moci na podávanie námietok v mene skupiny dodávateľov.

Odôvodnenie: 
Predkladateľ novely zákona v dôvodovej správe uvádza, že ak je účastníkom procesu verejného obstarávania skupina dodávateľov je aktívne legitimovaným subjektom na podanie námietok člen skupiny dodávateľov len za predpokladu, že podáva námietky v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, pričom táto skutočnosť musí byť zrejmá z podaných námietok.
Formuláciu „musí byť zrejmá z podaných námietok“ považujeme za príliš nejednoznačnú a nekonkrétnu, čo by mohlo viesť k zamietaniu námietok len z dôvodu, že Úrad na základe nejasných pravidiel a teda čisto subjektívne vyhodnotí, že podľa jeho názoru z podaných námietok nie je zrejmé, či boli podané v mene všetkých členov skupiny dodávateľov.
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o uplatnenie najdôležitejšieho opravného prostriedku v procese verejného obstarávania, musí byť absolútne jasné a jednoznačné, ako sa bude skutočnosť, že člen skupiny podáva námietky v mene všetkých členov skupiny dodávateľov preukazovať.