LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 20. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 43
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje nahradiť text „vyjadrenie ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike 73).“ textom: „právoplatné rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike 73) v prejednávanej veci.“  .
Odôvodnenie
V novelizovanom § 167 ods. 7 predkladateľ upravuje možnosť ÚVO pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním požiadať Protimonopolný úrad SR o jeho vyjadrenie, ktoré sa tak má stať zásadným prvkom v rozhodovaní ÚVO. Vyjadrenie Protimonopolného úradu SR sa však nebude opierať o právoplatné rozhodnutie vo veci a preto zjavne pôjde len o predbežné alebo parciálne vyjadrenie, ktoré nebude vychádzať z náležite zisteného skutkového stavu.
ÚVO tak bude v zásadnej veci, akou je narušenie alebo obmedzenie hospodárskej súťaže, rozhodovať len na základe predbežného vyjadrenia Protimonopolného úradu SR, ktorý následne môže v danej veci po vykonaní riadneho dokazovania vydať rozhodnutie odlišné od predbežného vyjadrenia poskytnutého Úradu. ÚVO v predkladanej novele nerieši situáciu, keď v tej istej veci budú vydané dve rôzne úradné rozhodnutia, jedno rozhodnutie ÚVO a druhé odlišné rozhodnutie Protimonopolného úradu SR. ÚVO pritom v predkladanej novele nerieši ani odškodnenie hospodárskych subjektov, za škody, ktoré im spôsobí takýmto prípadným nesprávnym rozhodnutím. Skutočnosť, že ÚVO nebude pri svojom rozhodovaní povinný počkať na konečné rozhodnutie Protimonopolného úradu SR vo veci, je v rozpore s ústavným právom každého na spravodlivé prejednanie veci.  Rozhodnutia ÚVO nebudú vychádzať z dôkladne zisteného a prevereného skutkového stavu a preto budú v rozpore s princípom spravodlivosti a potenciálne nezákonné.