LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 16. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 38, v časti §158b odsek 1
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje formulovať § 158b ods. 1 nasledovne:

„(1) Úrad zapíše elektronický prostriedok na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní do zoznamu elektronických prostriedkov na základe žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku.“

Odôvodnenie: 
V navrhovanej právnej úprave týkajúcej sa vedenia zoznamu elektronických prostriedkov chýba stanovenie lehoty, v ktorej úrad zapíše elektronický prostriedok.