LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 14. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje upraviť znenie § 117 - Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami navrhujeme upraviť tak, aby v odseku 1 - vyžadoval zverejnenie ponuky vo Vestníku ÚVO, prípadne jej vypracovanie a zaslanie ÚVO na uverejnenie ako naplnenie princípu transparentnosti a v odseku 5 – aby uzavretie zmluvy bolo podmienené povinnosťou vyhodnotiť minimálne tri predložené ponuky alebo splnením povinnosti zverejnenia ponuky vo Vestníku ÚVO.

Odôvodnenie:
Zmeny zákona o verejnom obstarávaní v roku 2018 mali za cieľ zjednodušiť a zefektívniť proces verejného obstarávania pre všetky subjekty verejného obstarávania. Prax však opäť potvrdila, že procesy sa síce zjednodušili, ale na úkor základného účelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorým je zabezpečenie účelného a hospodárneho vynakladania verejných finančných prostriedkov, pretože obstarávatelia robia všetko preto, aby hodnotu zákaziek znížili pod úroveň 70.000€, vyhli sa tak povinnostiam pri verejnom obstarávaní a vyberali si dodávateľov podľa vlastného uváženia. Dôsledkom zvýšenia finančných limitov pre podlimitné civilné zákazky teda narástol počet zákaziek s nízkou hodnotou (ZNH), ktorých zadávanie je do značnej miery ponechané na verejnom obstarávateľovi. K 1.4.2019 ÚVO umožnilo zverejňovanie ZNH vo Vestníku, čím urobilo dôležitý krok k zvýšeniu transparentnosti obstarávania, avšak len veľmi málo obstarávateľov túto možnosť využilo. Zakotvenie povinnosti náležite uverejniť výzvu na predkladanie ponúk pri ZNH vo Vestníku a povinnosti vyhodnotiť minimálne tri predložené ponuky majú priniesť do procesu verejného obstarávania ZNH záruku zachovania transparentnosti a hospodárskej súťaže.