LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 10. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 21
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
S cieľom odstrániť výkladovú nejednoznačnosť navrhujeme upraviť § 49 ods. 6 nasledovne:

„ (6) Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač, ktorý predložil len jednu ponuku, nemôže byť súčasne osobou, prostredníctvom ktorej iný uchádzač v tom istom verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý podal viacero ponúk samostatne alebo spoločne s inými uchádzačmi, alebo predložil ponuku a zároveň je osobou, prostredníctvom ktorej iný uchádzač v tom istom verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.“