LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 3. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 11
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Domnievame sa, že pre aplikáciu tohto ustanovenia v praxi je nevyhnutné, aby relevantný orgán verejnej moci vydal záväzný zoznam štátov, ktoré zabezpečujú recipročný prístup k verejnému obstarávaniu pre subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky

Navrhujeme zaviesť informačnú povinnosť pre prevádzkovateľa elektronického prostriedku, aby zabezpečil informovanosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v prípade, že došlo k žiadosti orgánu podľa § 24 ods. 5.

Odôvodnenie:
Navrhujeme, aby povinnosť prevádzkovateľa elektronického prostriedku bola daná len subsidiárne a to vtedy, ak súčinnosť odmietne samotný verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8. Samotná dôvodová správa počíta s uplatnením navrhovaného ustanovovania § 24 ods. 12 až vtedy, keď sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie odmieta z rôznych dôvodov samotný verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8, a to napriek povinnosti podľa § 24 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Navrhované znenie tento zámer nereflektujte a umožňuje úradu, aby povinnosťou zaťažil dva subjekty súčasne

Máme za to, že prevádzkovateľ elektronického prostriedku by mal informovať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o tom, že príslušný orgán si vyžiadal dokumentáciu k verejnému obstarávaniu, ak to osobitný predpis nevylučuje.