LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 1. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 2
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby bol vydaný všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by určoval zoznam štátov, ktoré zabezpečujú recipročný prístup k verejnému obstarávaniu pre subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky. 

Ak to nie je z akýchkoľvek dôvodov možné, alternatívne navrhujeme, aby úrad viedol zoznam platných medzinárodných zmlúv, dohôd GPA, prípadne uviedol konkrétne odkazy, kde možno nájsť zoznam takýchto zmlúv, ak je to možné aj identifikoval také zmluvy alebo dohody, kde je zrejmé, že krajina nemá funkčné verejné obstarávanie.

Taktiež navrhujeme, zohľadniť v tejto súvislosti skutočnosť, že úrad nesmie zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov (a ak sú zapísané tak ich vyškrtnúť) hospodárske subjekty so sídlom v krajinách na spomínanom zozname.

Odôvodnenie:
Nemáme pripomienky k regulácii možnosti obmedzenia prístupu hospodárskych subjektov z tretích krajín do verejného obstarávania v  Slovenskej republiky. Máme však pochybnosti, či verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, bude schopný vyhodnotiť správne a včas, či existuje medzinárodná zmluva, ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v treťom štáte. 

Ako sa bude postupovať, ak medzinárodná zmluva alebo dohoda GPA upravuje rovnako účinne prístup subjektov k verejnému obstarávaniu avšak v treťom štáte národnou legislatívou došlo k jej znefunkčneniu v oblasti verejného obstarávania t.j. dohoda existuje, ale podmienky sa v treťom štáte neuplatňujú?

Domnievame sa, že pre aplikáciu tohto ustanovenia v praxi je nevyhnutné, aby relevantný orgán verejnej moci vydal záväzný zoznam štátov, ktoré zabezpečujú recipročný prístup k verejnému obstarávaniu pre subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky. Odporúčame, aby úrad viedol zoznam platných medzinárodných zmlúv, dohôd GPA, prípadne uviedol konkrétne odkazy, kde možno nájsť zoznam takýchto zmlúv, ak je to možné aj identifikoval také zmluvy alebo dohody, kde je zrejmé, že krajina nemá funkčné verejné obstarávanie. V opačnom prípade sa do procesu vnáša nejednoznačnosť, netransparentnosť a potenciálne porušenie princípu rovnakého zaobchádzania. Je to nepredvídateľné pre obstarávajúce subjekty a pre hospodárske subjekty, ktoré pri príprave žiadosti o účasť/ponuky majú záujem spolupracovať s hospodárskymi subjektmi z tretích krajín.